30 серпня 2021 р.

Нові надходження за серпень 2021

 33(05)
Е45 

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики : наук. журн.. 3(53) / гол. ред. Г. М. Калетнік ; Він. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 204 c.: табл., рис.

Примірників: 2

33(05)
Е45

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики : наук. журн.. 4(54) / гол. ред. Г. М. Калетнік ; Він. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2020. – 208 c.: табл.

Примірників: 2 

33(05)
Е45

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики : наук. журн. №1(55) / гол. ред. І. В. Гончарук ; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2021. – 144 c.: табл., рис.

Примірників: 2

33(05)
Е45

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики : наук. журн. №2(56) / гол. ред. І. В. Гончарук ; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2021. – 224 c.: табл., рис.

341.231.14(075.8)
О-61

Опольська, Н. М. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Н. М. Опольська, А. М. Бабой, В. С. Бабой ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 408 c.. – ISBN 978-966-949-834-2

У навчальному посібнику висвітлено становлення та розвиток інституту міжнародного захисту прав людини на універсальному і регіональному рівнях; розкрито обсяг та складові основних прав людини (право на життя, право на свободу та особисту недоторканість, свободу думки, совісті та релігії, свободу зібрань та об"єднання та ін.)

Примірників: 5

342.72/.73(02.064)
О-61

Опольська, Н. М. Забезпечення права на свободу творчості : монографія / Н. М. Опольська ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Вінниця : Твори, 2021. – 462 c.. – ISBN 978-966-949-866-3

Монографію присвячено аналізові історико-правових засад і практичних проблем забезпечення права на свободу творчості. Окреслено основні етапи формування концепції права на свободу творчості в Україні та світі.

Примірників: 5

378.016(075.8)
Д40

Джеджула, О. М. Методика викладання у вищій школі : навч.посіб. / О.М. Джеджула. – Вінниця : Твори, 2021. – 210 c.: табл.. – ISBN 978-966-949-730-7

Навчальний посібник є оригінальним творчим виданням для практичного оволодіння методиками навчання в університетах як складової сучасної педагогіки вищої школи.

Примірників: 5

519.87:621.7(075.8)
М33

Матвійчук, В. А. Математичне моделювання новітніх технологічних систем : монографія / В. А. Матвійчук, Н. Р. Веселовська, С. А. Шаргородський ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 193 c.: рис.. – ISBN 978-966-949-855-7

У монографії розглянуто сучасні методи і підходи до моделювання технологічних систем. Наведено основні визначення та поняття. Запропоновані нові підходи до розв"язання проблем, які виникають при розробці, розв"язанні та дослідженні математичних моделей механізмів, систем та процесів машинобудівного виробництва.

Примірників: 5

574(075.8)
Т48

Ткачук, О. П. Біоекологія : навч. посіб. / О. П. Ткачук, Н. Г. Вітер, К. В. Ковальова ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Друк, 2021. – 472 c.: рис.. – ISBN 979-618-7221-43-9

Видання призначене для здобувачів вищої освіти галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101"Екологія" освітнього рівня бакалавр та  відповідає програмі дисципліни "Біоекологія". Біологія і екологія - це сучасний комплекс наук про життя, про походження та основні ознаки живих організмів.

Примірників: 5

579.84:615.33(02.064)
Б19

Бактеріоцини грамнегативних бактерій / О. І. Балко, Л. Б. Зелена, О. Б. Балко, Л. В. Авдєєва ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. – Київ : Наук. думка, 2020. – 240 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-00-1750-4

У монографії наведено сучасні дані щодо генетичної організації, молекулярної структури і механізмів дії як широко досліджених, так і маловідомих бактеріоцинів грамнегативних бактерій.

Примірників: 1

62-045.79(051)
В41

Вібрації в техніці та технологіях : всеукр. наук.- техн. журнал. №2(97) / гол. ред. Г. М. Калетнік ; Він. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2020. – 164 c.: граф., табл., формул.


62-045.79(051)
В 41

Вібрації в техніці та технологіях : всеукр. наук.- техн. журнал. №3(98) / гол. ред. Г.М. Калетнік ; Він. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2020. – 120 c.: граф., табл., рис.

62-045.79(051)
В41

Вібрації в техніці та технологіях : всеукр.наук.-техн. журнал. №1(96) / гол. ред. Г. М. Калетнік ; Він. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2020. – 152 c.: граф., табл., рис.

621.1:536.24(075.4)
О-75

Основи теплотехніки і гідравліки : навч. посіб. / уклад. О. В. Цуркан, Н. А. Прокопенко, Ю. А. Полєвода, О. В. Маньківський ; М-во освіти і науки України, ВСП "Ладижин. фахов. коледж ВНАУ". – Вінниця : Друк, 2021. – 132 c.: рис.. – ISBN 978-775-8369-54-0 

Примірників: 5

621.3.067(075.8)
В64

Возняк, О. М. Сучасні системи електроприводів.Теорія та практика. : навч. посіб.. Ч.1 / О. М. Возняк, А. А. Штуць, М. А. Колісник ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 280 c.: рис.. – ISBN 978-966-949-835-9

Навчальний посібник в двох частинах присвячений розгляду питань сучасних систем електропривода. Структура даного посібника містить теоретичну частину та практичні приклади, що дозволяє забезпечити ефективне засвоєння дисципліни студентами та продуктивну самостійну роботу.

Примірників: 5

630*2(02.064)
Т-31

Телекало, Н. В. Лісівничо-екологічні особливості лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля : монографія / Н. В. Телекало, М. В. Матусяк, В. М. Прокопчук ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 184 c.: табл., фото, рис.. – ISBN 978-966-949-839-7

У монографії представлені результати досліджень факультету агрономії та лісівництва ВНАУ на базі державних лісогосподарських підприємств Вінницького, Тернопільського та Хмельницького обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Примірників: 5

631.4:631.95(477)(075.8)
П53

Полупан, М. І. Українське агрономічне грунтознавство : підручник: У 2-х ч. Ч.1 : Історичні етапи розвитку. Фактори грунтоутворення. Закономірності формування грунтів на еколого-генетичній параметрично системній основі, їхніх агрономічних властивостей і родючості / М. І. Полупан, В. А. Величко ; за ред. М. І. Полупан. – Київ : Аграр. наука, 2019. – 426 c.: табл., іл.. – ISBN 978-966-540-475-0

Підручник присвячено грунтовим ресурсам України як незамінному природно-економічному потенціалу щодо використання у с/г виробництві для задоволення потреб суспільства продовольчою продукцією. Показано велику їх різноманітність за рахунок компонентного складу стосовно зональності екологічних умов формування.

Примірників: 15

631.4:631.95(477)(075.8)
П53

Полупан, М. І. Українське агрономічне грунтознавство : підручник : У 2-х ч. Ч.2 : Класифікація грунтів. Грунтово-екологічне районування. Зональність як фактор географії грунтів за еколого-генетичним статусом, їхні морфологічна і кількісна діагностики, агрогрунтовий потенціал / М. І. Полупан, В. А. Величко. – Київ : Аграр. наука, 2019. – 444 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-540-476-7

Підручник присвячено грунтовим ресурсам України як незамінного природно-економічного потенціалу щодо використання в с/г виробництві для задоволення потреб суспільства продовольчою продукцією. Показано велику їх різноманітність за рахунок компонентного складу стосовно зональності еколого-генетичного статусу грунтів.

Примірників: 15

633.31/37:631.56(02.064)
І-66

Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур : монографія / В. А. Мазур, І. В. Гончарук, І. М. Дідур [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 180 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-924-895-4

У монографії представлені науково-експериментальні дослідження, які розкривають теоретичні та практичні питання виробництва зернобобових культур, здатних розв"язати проблему дефіциту білка й поповнити світові продовольчі та кормові ресурси.

Примірників: 68

634.3/634.6: 631.544(02.064)
М19

Малопоширені культури закритого грунту : монографія / І. Л. Гаврись, С. А. Вдовенко, О. В. Шеметун, В. Б. Кутовенко ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 256 c.: фото. – ISBN 978-966-949-571-6

Матеріал монографії базується на зарубіжному досвіді та вітчизняній практиці, викладений в логічній послідовності, що сприятиме кращому його засвоєнню.

Примірників: 5


635.62:631.5(02.064)
В25

Вдовенко, С. А. Інновації в технології вирощування овочевих рослин родини Гарбузові у відкритому грунті  : монографія / С. А. Вдовенко, І. І. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 184 c.: табл., фото. – ISBN 978-966-949-838-0

У монографії висвітлено інноваційні підходи під час вирощування овочевих рослин представників родини Гарбузових, де зазначені дані щодо ботанічної класифікації і розповсюдження огірка, кабачка, патисона.

Примірників: 5

636.2.083(02.064)
П50

Поліщук, Т. В. Технологія підготовки корів до літнього утримання : монографія / Т. В. Поліщук, Г. І. Льотка, В. М. Ушаков ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Друк, 2021. – 236 c.: табл., рис.. – ISBN 976-774-8348-54-0

У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал, який відображає актуальні дослідження використання традиційної та поетапної технології підготовки корів до літнього утримання.

Примірників: 5

637.5:636.4.085(02.064)
Н72

Новгородська, Н. В. Корми, м"ясо, вироби із свинини : монографія / Н. В. Новгородська, С. М. Овсієнко, А. М. Соломон. – Вінниця : Друк, 2021. – 172 c.: табл., рис.. – ISBN 979-617-7732-42-9

У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з основ підвищення ефективності виробництва свинини і поліпшення її якості під час використання в раціоні біологічно активних добавок та виготовлення напівфабрикатів.

Примірників: 5

811.111(075.8)
К78

Кравець, Р. А. Англійська мова за професійним спрямуванням : навч.посіб. з інозем. мови для студ. економ. спец. / Р. А. Кравець, В. І. Білоус ; М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 212 c.: рис.. – ISBN 978-966-949-863-2

Навчальний посібник розроблено для закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку студентів зі спеціальності "Економіка", для забезпечення інтенсивного формування комунікативних навичок.

Примірників: 5

Всього: 24 видання

 

12 серпня 2021 р.

Вебінар "Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection"

 
 12 серпня 2021, з ініціативи проректора з наукової та інноваційної діяльності д.е.н., професора Гончарук І. В., із метою покращення володіння навичками та розкриття нових можливостей платформи Web of Science, науковці та аспірати Вінницького національного аграрного університету стали учасниками вебінару від Clarivate " Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection".
   Ірина Тихонкова, експерт з навчання Clarivate розповіла про складові успішного видання, технічні, наукові критерії якості та обов’язкові елементи наукових видань (сайт, ISSN, doi імпакт фактор квартиль), процедуру подання та критерії відбору видання до Web of Science Core Collection. 

4 серпня 2021 р.

Вебінари від Clarivate у серпні

 

Шановні науковці! Запрошуємо стати учасниками вебінару 

12 серпня 2021
Тема: Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection
Тези: Складові успішного видання. Ключові персони журналу: автори, рецензенти, члени редколегії. Їхні права та обов’язки. Як знати, хто має право бути. Технічні, наукові критерії якості та обов’язкові елементи наукових видань: сайт, ISSN, doi імпакт фактор квартиль. Процедура подання та критерії відбору видання до Web of Science Core Collection. Портал видавців. Як визначити скільки цитувань має видання, що не індексується у Web of Science Core Collection. На які видання слід рівнятися, що можна запозичити для розвитку власного.
Реєстрація:
10:15–11:15   https://bit.ly/3xCtrg2
16:15–17:15   https://bit.ly/3i71ZQU

19 липня 2021 р.

Вебінар від Elsevier «ScienceDirect Topic Pages – Перетворення вмісту на результат»

 
  20 липня, з ініціативи проректора з наукової та інноваційної діяльності д.е.н., професора Гончарук І. В., із метою покращення володіння навичками та розкриття нових можливостей платформи ScienceDirect, науковці та аспірати Вінницького національного аграрного університету стали учасниками вебінару від Elsevier «ScienceDirect Topic Pages – Перетворення вмісту на результат».
  Вебінар був присвячений використанню ексклюзивного інструменту  Topic Pages платформи ScienceDirect, який  дає можливість дослідникам полегшити та пришвидшити освоєння нових міждисциплінарних знань, краще розуміти та інтерпретувати наукову літературу.

8 липня 2021 р.

Участь науковців ВНАУ у вебінарі «Оновлений Journal Citation Reports»

   У Вінницькому національному аграрному університеті велика увага приділяється забезпеченню всіма необхідними складовими задля покращення умов здійснення науково-дослідної роботи вченими. З ініціативи проректора з наукової та інноваційної діяльності д.е.н., професора Гончарук І. В., із метою покращення володіння навичками та розкриття нових можливостей платформи міжнародної наукометричної бази Web of Science 8 липня 2021 року науковою бібліотекою ВНАУ було організовано проведення онлайн вебінару від Clarivate для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів університету «Оновлений Journal Citation Reports».

6 липня 2021 р.

Вебінар "Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші"

   6 липня науково-педагогічні працівники та аспіранти Вінницького національного аграрного університету стали учасниками вебінару від Clarivate "Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші".
   Ірина Тихонкова, експерт з навчання Clarivate, звернула увагу на складнощі при пошуку робіт певного автора та чому важливо підтримувати в актуальному стані свої особисті профілі. Говорила про показники що застосовуються для оцінки наукового доробку автора, створення наповнення та застосування Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar. Науковці дізнались як правильно зробити звіт про публікаційну діяльність науковця, відділу, установи.